essences logoВръщане на продукти

Разяснение относно правото на отказ

Потребителят има право на отказ в срок от четиринадесет дни.

Право на отказ

Вие имате право в срок от четиринадесет дни да се откажете от този договор без посочване на причини. Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте влезли респ. е влязло във владение на стоката.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (г-н Йонатан Миддендорф, ул. Вит № 4, 7057 Николово, България, j.middendorf@essences-bulgaria.com, телефон: +359879119888) относно решението си да се откажете от договора посредством недвусмислена декларация (напр. с писмо, изпратено по пощата, телефакс или имейл).

За запазване на правото на отказ е достатъчно да изпратите съобщението за упражняване на правото на отказ преди изтичане на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали поради избран от Вас начин на доставка, различен от предложената от нас изгодна стандартна доставка), трябва да Ви бъдат върнати от нас незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който съобщението относно Вашия отказ от този договор е постъпило при нас. За това връщане на парите използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас изрично не е договорено друго; при това възстановяване на сумата в никакъв случай не Ви се начисляват такси. Ние можем да откажем връщането на парите, докато не получим обратно стоките или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кой момент е настъпил по-рано.

Вие трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките незабавно и във всеки случай най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сте ни уведомили за отказа от този договор. Срокът е спазен, когато изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни. Вие поемате непосредствените разходи по обратното изпращане на стоките. За евентуална загуба на стойност на стоките трябва да отговаряте само ако тази загуба на стойност се дължи на не необходимо боравене с тях с цел проверка на състоянието, качествата и начина на функциониране на стоките.