essences logoУстойчивост

За нас, устойчивото равитие не е просто термин. Това е отговорност, която ни вдъхновява и ни дава сили в нашата ежедневна работа. Устойчивото развитие е един от главните устой на Essences Bulgaria.

Мисията, която сме приели присърце е да произвеждаме, спазвайки екологичните принципи на биологичното производство, с последователна ротация на културите. Нашият фокус е насочен към опазване на агробиоразнообразието, с което да осигурим местообитание на здрави и силни пчелни семейства и богато разнообразие от цъфтящи полета през различните сезони, така че хората да не живеем от природата, а в хармония с нея.

Друг фокус на работата ни в Essences България е нашата социална ангажираност, изразяваща се в създаване на работни места през цялата година в един по-слабо развит селски регион при спазване на всички морално-етични норми и правила. В ролята си на важен работодател ние допринасяме за запазването и развитието на местната общност и по този начин противодействаме на миграцията на местното население към западноевропейските страни.

Има много причини да се тревожим за бъдещето но нашият стремеж и задължение са да направим света малко по-добро място за живеене, като ежедневно полагаме всеотдаен труд и грижа на местно и регионално ниво.