essences logoОбщи условия

Последна промяна: 27.07.2022 година                                                                                                                                                                                 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://essences.bg ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД и е достъпен в цял свят. 

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: +359 879 469 997.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203762627, със седалище и  адрес на управление: село Николово, П.К. 7057, улица „Вит“ №4, телефон за контакти: +359 879 469 997, електронна поща: contact@essences.bg и интернет страница: https://essences.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД;
б/ Ползвател/и е/са:
- посетителите на уеб сайта https://essences.bg;
- лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки (предоставя се само за Ползватели с регистриран профил или на Ползватели, направили поръчка).

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

- Идентификацията на Доставчика;
- Предмета на Общите условия;
- Характеристиките на уеб сайта;
- Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
- Начин за поръчка на стоки;
- Цени и начин на плащане;
- Отказ от поръчка;
- Доставка;
- Отказ на доставка. Рекламации;
- Връщане на стока;
- Възстановяване на заплатена сума;
- Форсмажорни обстоятелства;
- Права и задължения на Ползвателите;
- Права и задължения на Доставчика;
- Обработване на лични данни;
- Освобождаване от отговорност;
- Връзки към сайтове на трети страни;
- Абонамент за бюлетин;
- Права на интелектуална собственост;
- Заключителни разпоредби. 

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД.
2. Седалище и адрес на управление: село Николово, П.К. 7057, улица „Вит“ №4.
3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 879 469 997, електронна поща:  contact@essences.bg.
4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър: 
- „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203762627. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://essences.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

4.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на козметични продукти (етерични масла, базови масла, флорални води и други), мед и други. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки, да предоставя на Ползвателите полезна информация и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки. За Ползвателите, които имат регистриран профил или които са направили поръчка през сайта, се предоставя възможност за получаване на Маркетингови съобщения (абонамент за бюлетин).

5.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

5.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

- Информация относно Доставчика;
- Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
- Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

5.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
-    да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
-    да регистрират потребителски профил;
-    да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
-    да извършват плащания на закупените от електронния магазин стоки;
-    да публикуват коментари относно закупени стоки;
-    да оценяват закупени стоки;
-    да получават информация за нови стоки, които се предлагат от Доставчика.

5.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

5.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин. 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

6.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

6.2 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина (в това число и да включи своя адрес на електронна поща в списък за изпращане на маркетингови съобщения). За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да натисне бутон, изобразен под формата на стрелка, сочеща надясно, който е разположен в горния десен ъгъл и да попълни вярно регистрационен формуляр, в който следва да бъдат въведени името и фамилията на Ползвателя, Държава по настоящ адрес (по подразбиране е посочена Република България), телефонен номер, адрес на електронна поща и парола. Към момента на извършване на регистрацията, Ползвателят може да се съгласи адресът му на електронна поща да бъде включен в списък за изпращане на маркетингови съобщения (Абонамент за бюлетин).

6.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Общите условия и Политиката за поверителност и да натисне върху бутона „Регистрация“ (оцветен в зелено и разположен под регистрационния формуляр). Ползвателят има възможност, ако желае, да маркира поле, че е съгласен да получава маркетингови съобщения (абонамент за бюлетин). Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата. За избягване на всякакво съмнение, Доставчикът не носи отговорност, в случай че трето лице се разпорежда с профила на Ползвателя.

6.4 След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистрационния формуляр адрес на електронната поща, с цел верификация на адреса на електронната поща за профила. В изпратения до Ползвателя мейл се съдържа линк (връзка) за потвърждение. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта и се сключва договор за предоставяне на услугата за потребителски профил по електронен път. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола. След като Ползвателят регистрира потребителски профил, Ползвателят има възможност за достъп до потребителския профил, както и да въвежда адрес и телефон, които да бъдат запаметени в регистрирания потребителски профил, а също така и да извършва промени в данните.

6.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

6.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

6.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова  преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

6.8 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

VIII. ПОРЪЧКА

7.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

7.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил. 

7.3 Поръчки от Ползватели с регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които имат регистриран потребителски профил е необходимо да влязат в потребителския си профил, да изберат стока, която желаят да закупят и да натиснат бутона „Добавете в количката“, който е оцветен в зелено и е разположен непосредствено под цената на избраната стока. С натискането на бутона „Добавете в количката“, Ползвателят ще бъде автоматично препратен към меню „Моята количка/Поръчка“, където ще може да види избраната от Ползвателя стока, избраната бройка и цената на продукта. Вдясно от  изобразената стока, Ползвателят следва да избере начин на доставка и метод на плащане (от падащо меню) – след избора на начин на доставка, под този панел ще се визуализират данни, свързани с цената на доставката и крайната сума, която Ползвателят следва да заплати. Под информацията за поръчаната стока, Ползвателят следва да попълни своите данни (Имената, телефонния номер и адресът на електронна поща се попълват автоматично, като се посочват тези, вписани към момента на регистрацията), както и да посочи град и адрес за доставка (адресът следва да е съобразен с начина на доставка). След попълването на всички полета, Ползвателят следва да натисне бутон „Поръчайте“, който е оцветен в зелено и е разположен в най-долната част на страницата.

7.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

7.5 Поръчки от Ползватели, които нямат регистриран потребителски 
профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил е необходимо директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин, да натиснат бутона „Добавете в количката“, който е оцветен в зелено и е разположен непосредствено под цената на избраната стока. С натискането на бутона „Добавете в количката“, Ползвателят ще бъде автоматично препратен към меню „Моята количка/Поръчка“, където ще може да види избраната от Ползвателя стока, избраната бройка и цената на продукта. Вдясно от  изобразената стока, Ползвателят следва да избере начин на доставка и метод на плащане (от падащо меню) – след избора на начин на доставка, под този панел ще се визуализират данни, свързани с цената на доставката и крайната сума, която Ползвателят следва да заплати. Под информацията за поръчаната стока, Ползвателят следва да попълни своите данни, а именно имената, телефонния номер и адресът на електронна поща, както и да посочи град и адрес за доставка (адресът следва да е съобразен с начина на доставка). Заедно с това Ползвателят следва да се съгласи с Общите условия и Политиката за поверителност, както и има възможност да избере неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък за изпращане на маркетингови съобщения. След попълването на всички полета, Ползвателят следва да натисне бутон „Поръчайте“, който е оцветен в зелено и е разположен в най-долната част на страницата.

7.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, количество и крайната цена, която Ползвателят следва да заплати. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

7.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

IX. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

8.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

8.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:
- плащане по банков път по посочена банкова сметка на Доставчика;
- плащане с карта;
- плащане с наложен платеж. 

8.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

X. ДОСТАВКА

9.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка само за стоки, които се доставят на територията на Република България. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки в цял свят посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. Доставката е безплатна за стоки на стойност над 50 лева изпратени в Република България. Цената за доставка за стоки на стойност до 50 лева се визуализира при направа на поръчката на избраната стока.

9.2 В случай, че доставката на поръчаната стока е извън границите на Европейския съюз е възможно да бъдат начислени вносни мита и такси, които се заплащат след като стоката достигне в съответната страна. Всякакви такива вносни мита и такси, а също така и такси, които се събират за оформяне на митническите документи, се заплащат от Ползвателя. Ползвателите е препоръчително да се информират предварително относно такива вносни мита и такси.

9.3 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат както следва:
- За поръчки направени и заплатени преди 12 часа на обяд, поръчката ще бъде изпратена в същия ден;
- а поръчки направени и заплатени след 12 часа на обяд, поръчката ще бъде изпратена на следващия работен ден.

9.4 Поръчаните и заплатени стоки се доставят на територията на Република България, както следва:
- За поръчки, които са направени в работни дни доставката се извършва между 1-3 работни дни;
- За поръчки, които са направени през почивни дни (събота и неделя), официални празници на Република България, както и други приети за почивни дни с акт на Народно събрание, доставката се извършва до 5 работни дни.

9.5 За поръчки извън Република България срокът за доставка е между 1-21 работни дни в зависимост от мястото, където стоките ще бъдат доставени. Например:
Германия: доставка в рамките на 1-2 работни дни.
Европа: доставка в рамките на 2-7 работни дни.
Други международни пратки: доставка в рамките на 7-21 работни дни.

Указаните срокове на доставка могат да бъдат временно променени във връзка с предприетите мерки и ограничения заради COVID-19. 

9.6 В случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична, Доставчикът уведомява за това Ползвателя в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката и възстановява заплатената от Ползвателя сума в срок до 14 дни по начина описан в раздел “Възстановяване на заплатена сума“ от настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

9.7 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.

9.8 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.

9.9 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на Ползвателя), касова бележка и товарителница. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

9.10 След изтичане на 2 дни от крайния срок за извършване на доставката избраната куриерска фирма може да таксува Ползвателя с „магазинаж“ за всеки ден престой на пратката.

XI. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ

10.1 При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:

- цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;
- доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя.

При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Ползвателят подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на +359 879 469 997 или на  contact@essences.bg. Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. 

10.2 В случай, че доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

XII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

11.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя.

11.2 Ползвателят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от употреба, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока.

11.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

11.4 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: село Николово, ул. „Вит“ №4.
11.5 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно: 


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД
Адрес за доставка: село Николово, П.К. 7057, ул. „Вит“ №4.

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………/описание на стоката/ите/
Стоката е поръчана на  ...................... с № на поръчка  …………………..
Стоката е получена на ...................... 
Име на Ползвателя: .....................................
Адрес на Ползвателя: ..........................................
Банкова сметка за възстановяване на суми в случай, че сумата е заплатена с банков превод или наложен платеж:
IBAN: ……………………………………………
BIC: ……………………………………………...
Титуляр: ……………………………………….
В случай, че сумата е била заплатена с карта сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

Подпис на Ползвателя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):
Дата:


11.6 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл. 11.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл. 11.5 адрес или на contact@essences.bg.

11.7 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

11.8 Доставчикът си запазва правото да откаже връщането на стока в срок от 14 дни, ако Доставчикът счете, че са нарушени санитарно-хигиенните изисквания.

XIII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

12.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

12.3 В случай, че сумата е била заплатена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

12.4 В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

12.5 В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

12.6 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

13.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

14.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
14.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
14.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт. 
14.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока и да извършва плащания на закупените от електронния магазин стоки.
14.5 Ползвателят има право да получава информация за нови стоки, които се предлагат от Доставчика.
14.6 Ползвателят има право да публикува коментари относно закупени стоки, както и да оценява закупени стоки.
14.7 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.
14.8 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време като изтриването не става веднага, а след извършването на съответното одобрение и действие от администратора на Доставчика.
14.9 Ползвателят се задължава в 7-дневен срок да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.
14.10 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което нарушава права на интелектуалната собственост на Доставчика или трети лица.
14.11 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.
14.12 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в нарушение на законовите разпоредби.
14.13 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
14.14 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
14.15 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни. 
14.16 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
14.17 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта. 
14.18 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
14.19 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
14.20 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп до своя регистриран профил.
14.21 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.
14.22 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.
14.23 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
14.24 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

15.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
15.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.
15.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.
15.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.
15.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.
15.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
15.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:
-    при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три го-дини);
-    по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
-    в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвес-тие.
15.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно: 
-    Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
-    Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
-    Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
-    При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
-    При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
-    При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.
15.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, 
който има изтрит или блокиран профил.         
15.10 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.
15.11 Доставчикът има право да откаже връщането на стоката в срок от 14 дни и предявената рекламация, ако счете, че са нарушени санитарно-хигиенните изисквания.

XVII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XVIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

17.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

17.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите.

Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

17.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

17.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

17.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

17.6 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите. 

17.7 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

17.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

17.9 Етеричните масла и флорални води, които Доставчикът предлага представляват силни концентрати и могат да се окажат опасни, ако не се използват правилно. Доставчикът не насърчава прояви на самолечение и Доставчикът не носи отговорност за използването на етеричните масла и флорални води, което не е съгласувано с медицински специалист. Предоставената от Доставчика информация за всяка една от стоките има информативен характер и тя не следва да се възприема като информация предоставена от медицинско лице. Коментарите оставен за всяка отделна стока са впечатления от различни Ползватели, които също не бива да се възприемат като информация, предоставена от медицинско лице. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, което другите Ползватели публикуват. Всеки Ползвател използва стоките, предлагани на уеб-сайта на Доставчика на собствен риск и собствена отговорност.

XIX. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ 

18.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси. 

18.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

18.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях. 

18.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.
18.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

19.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон, “YouTube” бутон, „Instagram” бутон и бутон към уеб сайта на разработчика на сайта на Доставчика. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XXI. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

20.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който и-мейл адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Подобна възможност е предоставена за Ползвателите, които имат регистриран профил или които са направи поръчка през уеб-сайта на Доставчика. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XXII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

21.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, снимки, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на Общите условия за ползване на сайта, Политиката за поверителност и Политиката относно бисквитките, са изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството. 

21.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

21.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

21.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

21.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

21.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

21.7 Ползвател, който публикува коментари относно закупени стоки и оценява закупени стоки в рамките на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и разпространение в Интернет на тези коментари и оценки от Ползвателя на територията на целия свят.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

22.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

22.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

22.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя ще бъдат разрешавани в духа на разбирателство чрез преговори между страните.

При не постигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

22.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

22.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  +359 879 469 997 или на  contact@essences.bg.